☰ Menu
Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Herb Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu

Piątek 23.08.2019

zaawansowane

Archiwum WIW

Archiwum zakładowe to organizowana komórka powołana do gromadzenia, przechowywania, ewidencjonowania i udostępniania akt oraz do brakowania dokumentacji niearchiwalnej i przekazywania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.

Zadania archiwum zakładowego:

 • Współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w zakresie po-stępowania z aktami i przygotowania ich do przekazania we właściwym terminie do archiwum zakładowego.
 • Przyjmowanie wszystkich akt z poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, z wyjątkiem akt niejawnych.
 • Przechowywanie, zabezpieczanie oraz prowadzenie ewidencji posiadanych i przyjmowanych akt.
 • Porządkowanie akt, gdy w archiwum zakładowym znajdują się akta nie-opracowane i w miarę potrzeb ich konserwacja.
 • Udostępnianie akt do celów służbowych.
 • Inicjowanie brakowania dokumentacji oraz udział w komisyjnym brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej.
 • Przekazywanie wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej na makulaturę.
 • Przekazywanie akt kategorii „A” do Archiwum Państwowego.
 • Utrzymywanie stałych kontaktów z Archiwum Państwowym nadzorującym archiwum zakładowe.
 • Umożliwienie osobom trzecim korzystania z zasobu archiwalnego.
 • Składanie bezpośredniemu przełożonemu rocznych sprawozdań z wykonania całości zadań archiwum zakładowego.

Udostępnianie akt

Akta przechowywane w archiwum zakładowym są udostępniane dla celów służbowych w pomieszczeniu archiwum, a w uzasadnionych przypadkach mogą być wypożyczane poza archiwum.

Wypożyczenie akt z archiwum odbywa się na podstawie karty udostępniania akt (dostępna na miejscu w Archiwum) za zgodą kierownika komórki organizacyjnej , która dane akta wytworzyła. Wypożyczający akta ponosi pełną odpowiedzialność za całość akt i ich zwrot w wyznaczonym terminie. Przy zwrocie akt pracownik prowadzący archiwum sprawdza ich stan, a fakt zwrotu odnotowuje na karcie udostępniania w obecności zwracającego akta.

Archiwum zakładowe udostępnia wyłącznie całe teczki aktowe, a nie pojedyncze dokumenty z nich wyjęte.

Zasób archiwalny służy przede wszystkim potrzebom Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

Do korzystania z tego zasobu przez osoby trzecie konieczne jest zezwolenie Kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

W pisemnym wniosku należy podać:

 • tytuł materiału archiwalnego lub temat, którego on dotyczy,
 • cel i przewidywany sposób wykorzystania materiału archiwalnego,
 • nazwę jednostki organizacyjnej lub imię i nazwisko osoby ubiegającej się o udostępnienie materiału archiwalnego.

Wydawanie akt z archiwum poza archiwum Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii następuje wyłącznie za zgodą Kierownika Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X