Kontakt

WIW Wrocław

Inspekcja Weterynaryjna

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

we Wrocławiu

ul. Januszowicka 48
53-135 Wrocław

tel. 71 367 70 16, 17;  fax 71 367 76 47

Regon: 000092686; NIP: 896-10-00 -867

 www: http://wroc.wiw.gov.pl

e-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl

godziny urzędowania:

poniedziałek ÷ piątek - 700 ÷ 1500

Interesantów w sprawach skarg, wniosków i zażaleń przyjmuje
Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii lub jego zastępca
w każdy poniedziałek będący dniem pracy, w godzinach 1500 ÷ 1600.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z
2016r., 119.1). Wojewódzki Inspektorat Weterynarii informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii z siedzibą przy ul. Januszowickiej 48, 53 -135 Wrocław.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu jest Paweł Urbański.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we
Wrocławiu kontakt możliwy jest na drodze komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
iod@wroc.wiw.gov.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji kompetencji (uprawnień i
obowiązków) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wynikających z przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004
r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 36, z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.).
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych, o ile nie będzie to wymagane na mocy przepisów prawa powszechnie
obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na
podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Wojewódzkim Inspektoracie
Weterynarii we Wrocławiu niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane
osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile
skorzystanie z tego prawa nie będzie naruszało przepisów prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności dotyczących realizacji kompetencji, o których mowa w pkt.
3.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu kontroli gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L. z
2016r., 119.1).
Wytworzył:
Udostępnił:
Kościuszkiewicz Jan
(2003-06-30 15:36:13)
Ostatnio zmodyfikował:
WIW Informatyk
(2019-05-23 19:16:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki